Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIOMEDA

Geschwister-Scholl-Str.24, 82031 Grünwald

Tel.: +49 (0)17640432061
e-mail: info@viomeda.com, http://www.viomeda.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

-  dane rekrutacyjne kandydatów do pracy - 6 miesięcy od rozpoczętej rekrutacji, a w przypadku udzielonej zgody kandydatów na przyszłe rekrutacje - czas przechowywania do odwołania zgody,

-  dane rekrutacyjne kandydatów do pracy za granicę - 6 miesięcy od wpłynięcia aplikacji, a w przypadku udzielonej zgody kandydatów na przyszłe rekrutacje - czas przechowywania do odwołania zgody. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i obejmuje:

- imię (imiona) i nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

- telefon, adres mailowy,

- wykształcenie,

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.